Category Archives: آموزش انگلیسی

انگلیسی چه است؟

تقریبا ۱۳ یا ۱۴ روز به بهار ۹۷ مانده بود که از کابل خانه می‌آمدم. بسیار راه را آمدیم. وقتی نزدیک به نیلی رسیدیم. پهلویی من پرسان کرد: قبل از مکتب کار کرده اید؟ گفتم بلی کار کردم. گفت بسیار خوب! بعد سوال کرد: انگلیسی یاد دارید؟ گفتم کمی یاد دارم نه بسیار زیاد. او […]