خودت را Disk clean-up کن!


کمپیوتر وسیله‌ای است که همیشه ما با آن سروکار داریم. روزانه استفاده شدیدی داریم. پس متوجه شاید شده باشید که در مرور زمان کمپیوتر شما سست میشود و کار درستی نمیکند. قانون Disk clean-up به ما کمک میکند که این مشکل را برطرف کنیم و کمپیوتر ما سریع کار کند. بعلاوه که کمپیوتر یا لب‌تاب شما را درست میشود، این Disk clean-up معنی‌ای در زندگی دارد. برای دانستن این موضوع فلم آموزشی پایین را ببینید.

One thought on “خودت را Disk clean-up کن!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *