قانون ضبط-صحبت-مرور برای سخنران شدن

این قانون به شما کمک میکند سخنران بهتر شوید. هر چه زیادتر انجامش بدهید نتیجه خوبتر بدست می‌آورید. اول ویدئو پایین را ببینید که درباره اش توضیح داده ام.

[aparat id=”IxzT2″]

تمرین ضبط صدا:

این تمرین بسیار قدرتمند است. با انجام دادن این تمرین گوش ما قوه میشود. کافی است که سخنرانی خودتان را آماده کنید و بعد به سراغ تلفن تان بروید و بعد ضبط بزنید و صحبت کنید و بعد ازینکه ضبط تمام شد مرور کنید. بعد یک ورقه بگیرید و به دو ستون تقسیم کنید. در ستون اول چیزهای را بنویسید که از ضبط خوشتان آمده است. در ستون دوم چیزهای را بنویسید که از ضبط دوست ندارید. این چرخش یعنی ضبط-صحبت-مرور را بسیار زیاد انجام بدهید.

تمرین ضبط ویدئو:

این تمرین همچنین بسیار قدرتمند است. با انجام دادن این تمرین بعلاوه اینکه گوش ما قوه میشود، ما به ظاهر خودمان میرسیم. زبان بدن را تمرین میکنیم. کافی است که سخنرانی خودتان را آماده کنید و بعد به سراغ تلفن تان بروید و بعد ضبط بزنید و صحبت کنید و بعد ازینکه ضبط تمام شد مرور کنید. بعد یک ورقه بگیرید و به دو ستون تقسیم کنید. در ستون اول چیزهای را بنویسید که از ضبط خوشتان آمده است. در ستون دوم چیزهای را بنویسید که از ضبط دوست ندارید. این چرخش یعنی ضبط-صحبت-مرور را بسیار زیاد انجام بدهید.

نمونه دو ستون کشیدن برای تمرین:

دوست دارم

دوست ندارم

لطفا نظرتان را درباره این مقاله پایین بنویسید تا ما هم از شما چیزی یاد بگیریم، تشکر!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *