انگلیسی چه است؟

تقریبا ۱۳ یا ۱۴ روز به بهار ۹۷ مانده بود که از کابل خانه می‌آمدم. بسیار راه را آمدیم. وقتی نزدیک به نیلی رسیدیم. پهلویی من پرسان کرد: قبل از مکتب کار کرده اید؟

گفتم بلی کار کردم.

گفت بسیار خوب!

بعد سوال کرد: انگلیسی یاد دارید؟

گفتم کمی یاد دارم نه بسیار زیاد.

او باز هم گفت: بسیار عالی اجازه بدهید انگلیسی شما را چک کنم که چقدر یاد دارید.

گفتم درست است، بفرمایید!

سوال کرد: سر نیلی یا پای نیلی در انگلیسی چه میشود؟

جواب دادم: هیچ فرق نمیکند خودشان در انگلیسی همان که هستند میشوند. اسم خاص تغییر نمیکند.

خندید و گفت نخیر اینطور میشودTop of Nili, Foot of Nile .

من مکث کردم و چیزی نگفتم. به خودم فکر کردم شاید راست میگوید. و با او بحث نکردم چون بسیار خسته بودم و پشت خانه دیق شده بودم.

منظورم از نوشتن قصه بالا این است که جامعه ما انگلیسی را چیزی دیگر میدانند. در اصل انگلیسی دانش نیست. انگلیسی که ما پشت اش هستیم چیزی دیگر است. اجازه بدهید به شما بگویم انگلیسی چیست.

انگلیسی هم میتواند دانش باشد و هم مهارت.

ما در قسمت دانش کاری نداریم. فقط مهارت انگلیسی را میخواهیم.

انگلیسی چهار مهارت دارد.

۱. فهمیدم یا گوش کردن ۲. صحبت کردن ۳. خواندن ۴. نوشتن

باید اول از گوش کردن شروع کنیم. خب همه ما میدانیم که اسم خاص در هر زبانی خودش است از شما یک سوال میکنم:

دانش که آدم بفهمد که سری نیلی یا پای چه میشود چه فایده دارد. وقتی مهارت نداشته باشی که انگلیسی کسی را بفهمی فایده ندارد.
پس مهارت انگلیسی را یاد بگیرید نه دانش انگلیسی را!

2 thoughts on “انگلیسی چه است؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *